RODO

28 lutego, 2019

Szanowni Państwo,

Firma Sara Personal Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-228, przy ul. Inżynierskiej 39/119 przetwarza informacje dostarczone do nas drogą mailową (elektroniczną), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Na mocy art. 13 RODO Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest SARA Personal Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 39/119,  NIP: 8943176389 REGON: 520431364

Kontakt e-mail: info@sara-personal.com.

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH 

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. Wyboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym na podstawie:
 • przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych ujętych w art. 221 1 i § 2 Kodeksu pracy tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wyrażonej zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli kandydat przekaże w dokumentacji aplikacyjnej dane nadmiarowe wykraczające poza katalog wymaganych danych określonych w Kodeksie pracy.

2. Budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje na podstawie na podstawie wyrażonej przez kandydata zgody na udział w przyszłych rekrutacji- art. 6 ust. 1 lit. a RODO czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 5 lat od momentu udzielenia zgody. Po tym czasie administrator usunie Państwa dane nawet mimo braku wycofania zgody.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy w bieżącym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego,
  a po jego zakończeniu dane osobowe zostaną usunięte,
 2. dane osobowe przetwarzane w celu budowy bazy ofert pracy kandydatów na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do czasu wycofania zgody kandydata do pracy jednakże nie dłużej niż przez
  5 lat od momentu udzielenia zgody i po tym czasie nawet mimo braku wycofania zgody dane osobowe zostaną usunięte.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie administratora,
 2. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora.
 3. Podmioty wspierające administratora w rekrutacji (np. agencje rekrutacyjne, portale internetowe wspierające rekrutacje).
 4. pracodawcy, którym przedstawiona zostanie Państwa kandydatura.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych do innego administratora (danych, które przetwarzane są na podstawie zgody),
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście
  w siedzibie Administratora, listownie lub elektronicznie na adres e-mail Administratora: info@sara-personal.com

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy jest wymogiem prawnym. Podanie przez Państwa pozostałych danych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie rodził negatywnych konsekwencji wobec kandydata do pracy.